Μεταπτυχιακά Περιβάλλοντος ΑΠΘ

 1. Αειφορική Γεωργία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων / ΜΔΕ και ΔΔ
  Διευθυντής: Καθηγητής Χ. Μπαμπατζιμόπουλος
  http://pspagro.web.auth.gr/
 2. Αειφορική Διαχείρηση Προστατευόμενων Περιοχών / ΜΔΕ και ΔΔ
  Υπεύθυνος ΔΠΜΣ: Αναπλ. Καθηγητής Π. Δημόπουλος
 3. Αρχιτεκτονική Τοπίου / ΜΔΕ και ΔΔ
  Διευθυντής: Καθηγήτρια Μ. Ανανιάδου – Τζημοπούλου
  http://www.arch.auth.gr/, www.land-arch.eu
 4. Γεωπληροφορική
  με κατευθύνσεις: 1. Tοπογραφικές εφαρμογές υψηλής ακριβείας, 2. Σύγχρονες γεωδαιτικές εφαρμογές, 3. Διαχείριση φωτογραμμετρικής παραγωγής και τηλεπισκόπησης σε περιβάλλον ΣΓΠ, 4. Yδατικοί πόροι
  Διευθυντής: Καθηγητής Ι. Παρασχάκης
  http://www.topo.auth.gr/
 5. Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Α. Γεωργόπουλος
  Τηλ. 2310995058
 6. Επιστήμη της Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
  με έξι εξειδικεύσεις: 1. Δασική Παραγωγή-Προστασία Δασών-Φυσικού Περιβάλλοντος 2. Λιβαδοπονία και Άγρια Πανίδα-Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων 3. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων 4. Δασοτεχνικά και Υδρονομικά Έργα 5. Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων 6. Αειφορική Διαχείριση και Αξιοποίηση Φυσικού Περιβάλλοντος
  Διευθυντής: Καθηγητής Α. Χριστοδούλου
  http://web.auth.gr/for/
 7. ΜΔΕ στη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών
  Διευθυντής: Καθηγητής Θ. Λαναράς
  http://bnp.bio.auth.gr/
 8. ΜΔΕ στον Οικολογικό Σχεδιασμό, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
  Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Στάμου
  http://www.bio.auth.gr/
 9. ΜΔΕ στους κλάδους: 1. Τεκτονική και Στρωματογραφία, 2. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία, 3. Ορυκτοί Πόροι και Περιβάλλον, 4. Γεωφυσική, 5. Πετρολογία-Γεωχημεία, 6. Γεωγραφία και Περιβάλλον / ΜΔΕ και ΔΔ
  Διευθυντής: Καθηγητής Π. Χατζηδημητρίου
  http://www.geo.auth.gr/gr_anakoinwseis.htm
 10. ΜΔΕ στη Βιολογία με έμφαση στην: 1. Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες, 2. Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία
  Διευθυντής: Καθηγητής Μ. Γιάγκου
  http://www.bio.auth.gr/
 11. Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον / ΜΔΕ και ΔΔ
  Διευθυντής: Καθηγητής Θ. Καρακώστας
  http://www.geo.auth.gr/gr_metaptyxiaka.htm
 12. Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής / ΜΔΕ
  Διευθυντής: Καθηγήτρια Μ. Λαζαρίδου
  http://www.bio.auth.gr/main/indexgr.htm
 13. Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη / ΜΔΕ
  Διευθυντής: Καθηγητής Π. Λατινόπουλος
  http://www.civil.auth.gr/
 14. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού / ΜΔΕ και ΔΔ
  Διευθυντής: Καθηγήτρια Α. Στεφανίδου
  http://www.arch.auth.gr/
 15. Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών / ΜΔΕ
  Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Γιαννόπουλος
  http://hermes.civil.auth.gr/pgtransport
 16. Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του χώρου με κατευθύνσεις: 1. Κτηματολόγιο και διαχείριση χωρικών δεδομένων, 2. Χαρτογραφική παραγωγή και γεωγραφική ανάλυση, 3. Οργάνωση και διαχείριση πόρων και έργων ανάπτυξης / ΜΔΕ και ΔΔ
  Διευθυντής: Καθηγητής Ι. Παρασχάκης
  http://www.topo.auth.gr/pgrad2/
 17. Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής / ΜΔΕ και ΔΔ
  Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Δογάνης
  www.phed-sr.auth.gr/kinesiology, http://www.phed-sr.auth.gr/
 18. Φυσική Περιβάλλοντος / ΜΔΕ και ΔΔ
  Διευθυντής: Καθηγητής Α. Μπάης
  http://lap.physics.auth.gr/pms