Επικοινωνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Συμβούλιο Περιβάλλοντος
Πανεπιστημιούπολη
T.K. 54124
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310996708
Fax: 2310996729
E-mail: environment-council/auth.gr

Facebook: https://www.facebook.com/Symper