Τοποθέτηση για την επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Χαλκιδική

Τοποθέτηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. για

την επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Χαλκιδική

Η Γ.Σ. του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της, που έγινε την Τρίτη 30 Οκτωβρίου του 2012, συζήτησε το θέμα των περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργούνται από την έναρξη των εργασιών επέκτασης της μεταλλευτικής δραστηριότητας της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός στη βόρεια Χαλκιδική και έκρινε ότι έχει την υποχρέωση να υπενθυμίσει προς κάθε αρμόδιο παλαιότερες αρνητικές αποφάσεις του Σ.Π. και ειδικότερα την προηγούμενη εισήγησή της επί του θέματος.  Επιγραμματικά στην εισήγηση εκείνη τεκμηριώνεται ότι τυχόν επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας θα δημιουργήσει σημαντικότατα περιβαλλοντικά προβλήματα:

  • Στους υδατικούς πόρους, αφού η προβλεπόμενη ταπείνωση στάθμης του υπόγειου νερού στην περιοχή των Σκουριών θα ξεπεράσει τα 600 m (η ετήσια άντληση θα φθάνει τα 4200000 m3 τον χρόνο), η πιθανότητα ενίσχυσης της έντασης και της επικινδυνότητας των πλημμυρικών φαινομένων είναι μεγάλη και υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης των νερών από τις πρόσθετες δραστηριότητες.  Επιπλέον η βαθειά εξόρυξη στην Ολυμπιάδα μπορεί να προκαλέσει υφαλμύριση του παράκτιου υδροφορέα. Επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους θα έχει και η σήραγγα Μαντέμ Λάκκου-Ολυμπιάδας.
  • Στην ατμόσφαιρα, καθώς οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα με την επιβάρυνσή της σε εκπεμπόμενα αιωρούμενα σωματίδια και βαρέα μέταλλα, ιδιαίτερα αρσενικού, από την εξόρυξη, την κατεργασία, αλλά και τα τέλματα, θα είναι πολύ υψηλές.
  • Στο θαλάσσιο περιβάλλον (νερό και ιζήματα) λόγω πλημμυρικών ή ατυχηματικών παροχών.
  • Στον δασικό πλούτο και την βιοποικιλότητα της περιοχής, καθώς θα καταστραφούν δασικές εκτάσεις υψηλής αξίας. Ακόμη κινδύνους εγκυμονεί η συναπόθεση αρσενικούχων και κυανιούχων αποβλήτων.
  • Στην υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Με βάση τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος εκτιμά ότι η επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας θα υποβαθμίσει το πλούσιο οικολογικά και πολιτισμικά περιβάλλον. Δεν είναι ούτως ή άλλως αειφορική, διότι θα εμποδίσει άλλες κύριες και βασικές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής, όπως τις γεωργικές, τις κτηνοτροφικές, τις μελισσοκομικές,  τις δασοκομικές και  τις τουριστικές.

Η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος υπενθυμίζει ακόμη τις αρνητικές για την επιχειρούμενη επέκταση της εκμετάλλευσης εισηγήσεις της 10ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Κ. Μακεδονίας), καθώς και τις αποφάσεις της Γεωπονικής Σχολής (για την γεωργική δραστηριότητα), της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Χαλκιδικής (για παρουσία καταλοίπου μολύβδου στο γάλα αιγοπροβάτων της περιοχής), της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Τέλος, η Γ.Σ. του Συμβουλίου Περιβάλλοντος υπενθυμίζει το ακόμη αναπάντητο έγγραφο της προηγούμενης Πρυτανείας του Α.Π.Θ. (14-6-2010), με το οποίο ζητούσε από το Ελληνικό κοινοβούλιο την απαγόρευση της χρήσης κυανιούχων ενώσεων στη μεταλλευτική διαδικασία, για να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία αλλά και η περιβαλλοντική ακεραιότητα του τόπου για τις επόμενες γενεές και το ότι παρόμοια απόφαση έλαβε το Ευρωκοινοβούλιο στις 5/5/2010 με ευρύτατη πλειοψηφία.

 

30 Οκτωβρίου 2012